مقالات و پایان نامه ها

رابطه ابعاد شخصیتی(درونگرایی، برونگرایی)و سلامت روان با کمال‌گرایی- قسمت 2

جنبه‌های ناپایدار و تغییر پذیر آن، جنبه هاي شناختی)فرایندهاي تفکر(جنبه‌های عاطفی (هیجانات) و جنبه‌های رفتاري فرد باشد(گروسی،1380) هر انسان آمیزه¬ای از سه ویژگی نوعی، فرهنگی و فردی را در خود دارد و مجموعه کلیت منحصر Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

رابطه ابعاد شخصیتی(درونگرایی، برونگرایی)و سلامت روان با کمال‌گرایی- قسمت 3

ک مجموعه متشکل از 50 مقیاس درجه¬بندی شخصی با ده مقیاس برای هریک از 5 صفت عاملی ارزیابی¬های پایایی برای نمرات عوامل از طریق جمع¬بندی غیروزنی نمرات مقیاس بین 84% و 89% پراکنده است.(دیگمن و Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

رابطه ابعاد شخصیتی(درونگرایی، برونگرایی)و سلامت روان با کمال‌گرایی- قسمت 4

می‌شوند: 2-2-1- نظریه سیستم‌ها بر طبق این مدل انسان و مجموعه اعمال و رفتارش به عنوان یک سیستم تلقی می‌شود که دارای ابعاد گوناگون زیستی، روانی و اجتماعی است. این سیستم شامل سیستم‌های فرعی دیگری Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

رابطه ابعاد شخصیتی(درونگرایی، برونگرایی)و سلامت روان با کمال‌گرایی- قسمت 5

تاکید شده است (برنز ، 1980). بر این اساس غالب پژوهش‌ها و تبیین‌های جدید کمال‌گرایی را سازه ای نوروتیک در نظر گرفته اند (پچ ، 1984؛ فلت ، هویت و دیک ، 1989). تعریف‌های پیشنهاد Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

رابطه ابعاد شخصیتی(درونگرایی، برونگرایی)و سلامت روان با کمال‌گرایی- قسمت 6

آن‌ها. فرد كمال‌گرا مي‌خواهد ديگران را به گونه‌ي مبالغه‌آميزي با معيارهاي غيرواقعي «كامل» ببيند. كمال‌گرايي القاء شده اجتماعي : اين بعد از ابعاد ميان فردي ديگران ساخته شده است. عقيده‌اي است كه ديگران انتظارات اغراق‌آميز Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

رابطه ابعاد شخصیتی(درونگرایی، برونگرایی)و سلامت روان با کمال‌گرایی- قسمت 7

کمال گرایانه، شخصیت نوع D، و شیوه¬های غلبه بر بیماری را در 100 بیمار بازتوانی قلبی مورد بررسی قرار دادند. شرکت کنندگان پرسشنامه¬های مربوط به مقیاس کمال‌گرایی چند بعدی، ارائه¬ی کمال گرایانه¬ی خود، مقیاس 14 Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

رابطه ابعاد شخصیتی(درونگرایی، برونگرایی)و سلامت روان با کمال‌گرایی

سلامت‌رواني عبارت است از سازش با خود و محيط، سازگاري داشتن به صورت موفقيت¬آميز و نداشتن بيماري رواني. فرد سالم، داراي سلامت فكر است و قدرت و توانايي كافي براي تحرك، لذت، ‌پيشرفت و تكامل Read more…

By 92, ago