دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی عملکرد مالی و رتبه بندی شرکت های بیمه

قسمتی از متن پایان نامه :

مقدمه

مرور مطالعات و تحقیقات مرتبط با موضوع از منابع مختلف نظیر دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی داخل و خارج کشور و نیز سایت‌های اینترنتی متصل به مؤسسات، دانشگاه‌ها و مراکز تهیه و تدارک کننده منابع علمی و پژوهشی، مؤید این نکته هستند تاکنون مطالعات و تحقیقات زیادی در مورد موضوع ارزیابی عملکرد انجام شده می باشد. همان گونه که در فوق نیز تصریح شده می باشد مطالعات و تحقیقات انجام شده مرتبط با موضوع پژوهش هست که ذیلاً به تعدادی از آن‌ها که شباهت و قرابت بیشتری با پژوهش حاضر داشته‌اند تصریح می گردد.

۲۲۲– مروری بر سابقه تحقیقات مشابه داخلی

در سال های اخیر تحقیقات و پژوهش های بسیاری انجام شده اندکه با بهره گیری از فنون تصمیم گیری چند معیاره به ارزیابی عملکرد مالی سازمان ها و واحدهای صنعتی مختلف پرداخته اند. در این بخش به تبیین مفصل بعضی از این تحقیقات خواهیم پرداخت.

دقیقی و دیگران (1392) سیستم نظارت مالی در صنعت بیمه ایران را با سه سیستم دیگر نظارت بر توانگری ارزیابی و مقایسه نموده اند. نتایج حاصل از ارزیابی چهار سیستم مذکور بر مبنای 11 معیار انتخاب‌شده نشان‌دهنده آن بود که سیستم نظارت بر توانگری پیشنهادی بیمه مرکزی نسبت به سیستم‌های دیگر مزیتی ندارد.

تقی زاده و فضلی (1390) در مطالعه ای با هدف ارائه روش اندازه‌گیری عملکرد مالی شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار تهران با بهره گیری از فنون تصمیم گیری چند معیاره فازی، از ترکیب تحلیل ارتباط خاکستری[1] و FTOPSIS[2] بهره بردند. داده های مورد بهره گیری در این پژوهش مربوط به معیارهایی از نسبت‌های مالی شامل نسبت نقدینگی، نسبت اهرمی،  ارزش بازار، نسبت فعالیت و سودآوری بوده می باشد. نمونه آماری پژوهش شامل 7 شرکت  از بین پنجاه شرکت برتر بورس در سال 1387 که داده‌های آنها طی 12 ماه سال مذکور مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند، انتخاب گردید. از آنجا که بعضی نسبت‌های مالی شبیه به هم و دارای ساختار یکسانی هستند، در این پژوهش  آغاز شاخص های مالی مورد بهره گیری برای سال مورد مطالعه، با بهره گیری از تحلیل ارتباط خاکستری خوشه‌بندی گردید که هر خوشه، شامل تعدادی از نسبت‌های مالی مشابه می باشد. در پایان نیز با بهره گیری از FTOPSIS رتبه‌بندی نهایی شرکت‌های مورد نظر ارائه گردید.

مرادزاده فر و همکاران (1390) با هدف ارائه مدلی جدید در رتبه بندی و ارزیابی عملکرد مالی شرکت ها با بهره گیری از فنون تصمیم گیری های چند معیاره ی[3]FAHPو TOPSIS به ارزیابی عملکرد شرکت های حاضر در صنعت فلزات سازمان بورس و اوراق بهادار تهران پرداختند. معیارهای مورد بهره گیری در این پژوهش شامل 5 معیار اصلی نسبت های نقدینگی، نسبت های بدهی، نسبت های فعالیت، نسبت های اهرمی و نسبت هاب رشد و 18 زیر معیار مرتبط با آنها بود. محققین پس از تعیین درجه اهمیت معیارها با بهره گیری از ابزار پرسشنامه و نظرخواهی از خبرگان، از FAHP برای تعیین اوزان هریک از زیرمعیارها بهره گیری کردند و در نهایت با بهره گیری از TOPSIS، 20 شرکت حاضر در صنعت فلزات اساسی را رتبه بندی نمودند.

[1]. Grey relation Analysis

[2] .Fuzzy Technique for Order Performance by Similarity to Ideal Solution

[3] .Fuzzy Analytic Hirercial Process

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اهداف پژوهش

هدف پژوهش علمی آن می باشد که همراه با علت های و شواهد عینی، بهره گیری صحیح از فنون، تکنیک‌ها و روش‌های تجزیه و تحلیل اطلاعات و حقایق، مبانی صحیح و سودمندی را به مقصود اتخاذ تصمیم در زمینه برطرف کردن معضلات سازمانی پیشنهاد نماید.

۱۳۱– هدف اصلی

تعیین و تبیین سبد عوامل اصلی و فرعی مؤثر بر ارزیابی مالی شرکت های بیمه فعال در بورس.

۱۳۲– هدف فرعی

اولویت بندی و وزن دهی عوامل اصلی و فرعی مؤثر بر ارزیابی مالی شرکت های بیمه فعال در بورس..

ارائه الگوی مناسب و مدل کارا جهت ارزیابی مالی شرکت های بیمه فعال در بورس.

۱-۳-۳- اهداف کاربردی

هدف از انجام این پژوهش تبیین مدل ارزیابی مالی شرکت های بیمه فعال در بورس می باشد، مهم‌ترین بهره بردار نتایج پژوهش حاضر شرکت های بیمه می باشد؛ و سرمایه گذاران و فعالان بازار سرمایه می‌توانند از نتایج پژوهش بهره گیری نمایند.