دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی عملکرد مالی و رتبه بندی شرکت های بیمه

قسمتی از متن پایان نامه :

– مروری بر سابقه تحقیقات مشابه داخلی

در سال های اخیر تحقیقات و پژوهش های بسیاری انجام شده اندکه با بهره گیری از فنون تصمیم گیری چند معیاره به ارزیابی عملکرد مالی سازمان ها و واحدهای صنعتی مختلف پرداخته اند. در این بخش به تبیین مفصل بعضی از این تحقیقات خواهیم پرداخت.

دقیقی و دیگران (1392) سیستم نظارت مالی در صنعت بیمه ایران را با سه سیستم دیگر نظارت بر توانگری ارزیابی و مقایسه نموده اند. نتایج حاصل از ارزیابی چهار سیستم مذکور بر مبنای 11 معیار انتخاب‌شده نشان‌دهنده آن بود که سیستم نظارت بر توانگری پیشنهادی بیمه مرکزی نسبت به سیستم‌های دیگر مزیتی ندارد.

تقی زاده و فضلی (1390) در مطالعه ای با هدف ارائه روش اندازه‌گیری عملکرد مالی شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار تهران با بهره گیری از فنون تصمیم گیری چند معیاره فازی، از ترکیب تحلیل ارتباط خاکستری[1] و FTOPSIS[2] بهره بردند. داده های مورد بهره گیری در این پژوهش مربوط به معیارهایی از نسبت‌های مالی شامل نسبت نقدینگی، نسبت اهرمی،  ارزش بازار، نسبت فعالیت و سودآوری بوده می باشد. نمونه آماری پژوهش شامل 7 شرکت  از بین پنجاه شرکت برتر بورس در سال 1387 که داده‌های آنها طی 12 ماه سال مذکور مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند، انتخاب گردید. از آنجا که بعضی نسبت‌های مالی شبیه به هم و دارای ساختار یکسانی هستند، در این پژوهش  آغاز شاخص های مالی مورد بهره گیری برای سال مورد مطالعه، با بهره گیری از تحلیل ارتباط خاکستری خوشه‌بندی گردید که هر خوشه، شامل تعدادی از نسبت‌های مالی مشابه می باشد. در پایان نیز با بهره گیری از FTOPSIS رتبه‌بندی نهایی شرکت‌های مورد نظر ارائه گردید.

مرادزاده فر و همکاران (1390) با هدف ارائه مدلی جدید در رتبه بندی و ارزیابی عملکرد مالی شرکت ها با بهره گیری از فنون تصمیم گیری های چند معیاره ی[3]FAHPو TOPSIS به ارزیابی عملکرد شرکت های حاضر در صنعت فلزات سازمان بورس و اوراق بهادار تهران پرداختند. معیارهای مورد بهره گیری در این پژوهش شامل 5 معیار اصلی نسبت های نقدینگی، نسبت های بدهی، نسبت های فعالیت، نسبت های اهرمی و نسبت هاب رشد و 18 زیر معیار مرتبط با آنها بود. محققین پس از تعیین درجه اهمیت معیارها با بهره گیری از ابزار پرسشنامه و نظرخواهی از خبرگان، از FAHP برای تعیین اوزان هریک از زیرمعیارها بهره گیری کردند و در نهایت با بهره گیری از TOPSIS، 20 شرکت حاضر در صنعت فلزات اساسی را رتبه بندی نمودند.

سوخکیان و همکاران (1389) با بهره گیری از فنون تصمیم گیری چند معیاره و با بهره گیری از متغیر های مالی به انتخاب سهام در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نمونه مورد مطالعه آنها شامل 54 شرکت فعال در بورس و اوراق بهادار تهران (که در صنایع فراورده های غذایی و آشامیدنی، مبلمان و مصنوعات دیگر و منسوجات دسته بندی شده بودند) بود. تکنیک مورد بهره گیری در این مطالعه الکتریک تری[4] بود که برای رتبه بندی نهایی شرکت های برتر از آن بهره برده گردید.

در این پژوهش نشان داده، با در نظر داشتن سند چشم انداز بیست ساله صنعت بیمه کشور و سیاست های اصل 44 قانون اساسی، تحولات بسیاری پیش روی صنعت بیمه کشور می باشد. خصوصی سازی شرکت های بیمه و فروش سهام آنها به بورس اوارق بهادار، آزادسازی، مقررات زدایی و نرخ زدایی خدمات بیمه ای منجر به افزایش رقابت در بازار بیمه کشور شده و در نتیجه تأثیر صنعت بیمه کشور در رشد و شکوفایی اقتصاد کشور بیش از پیش عیان می گردد، زیرا که محققان و اندیشمندان، تأثیر بیمه در اقتصاد را از دید کلان شامل حفظ ثروت ملی، تضمین و توسعه سرمایه گذاری ها، ایجاد اعتبار و توسعه مبادلات و بهبود موازنه های ارزی و در اقتصاد خرد شامل افزایش میل به پس انداز، ‌افزایش کارایی بازرگانان، ایجاد امنیت مالی برای فعالیت های بازرگانی و کمک مؤثر در توزیع نسبی هزینه ها دانسته اند.

فلاح(1389) مدل مدیریت عملکرد برای دانشگاه دولتی اصفهان به کمک تلفیق کارت امتیازی متوازن و روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی را ارائه نموده می باشد. پژوهش مذکور از نوع اکتشافی می باشد که تمرکز خود را بر روی ارزیابی عملکرد دانشگاه دولتی اصفهان، با بهره گیری از روش های تحلیل سلسله مراتبی، روش دلفی و کارت امتیازی متوازن قرار داده می باشد. در این پژوهش آغاز به روش دلفی سنجه های مرتبط با کارت امتیازی متوازن دانشگاه اصفهان به دست آمد و سپس به کمک روش تحلیل سلسله مراتبی و پرسشنامه زوجی که توسط ریاست دانشگاه، معاونین و مدیران گروه تکمیل گردید، به اولویت بندی سنجه های به دست آمده پرداخته شده می باشد. با مقایسه نتایج پژوهش مشخص گردید که مهمترین منظر در بین منظرهای کارت امتیازی متوازن منظر فرآیند داخلی بوده می باشد و مهمترین سنجه های هر یک از منظرها شامل: مشارکت با صنعت در منظر مالی، سرشناس بودن اساتید در صنعت از منظر یادگیری و رشد، نسبت اساتید به دانشجویان از منظر فرآیند داخلی و اندازه روحیه علمی و پژوهشگری ایجاد شده در دانشجویان از منظر مشتری می باشند.

[1]. Grey relation Analysis

[2] .Fuzzy Technique for Order Performance by Similarity to Ideal Solution

[3] .Fuzzy Analytic Hirercial Process

[4]  . ELimination Et Choix Traduisant la Realité TRI

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف پژوهش علمی آن می باشد که همراه با علت های و شواهد عینی، بهره گیری صحیح از فنون، تکنیک‌ها و روش‌های تجزیه و تحلیل اطلاعات و حقایق، مبانی صحیح و سودمندی را به مقصود اتخاذ تصمیم در زمینه برطرف کردن معضلات سازمانی پیشنهاد نماید.

۱۳۱– هدف اصلی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تعیین و تبیین سبد عوامل اصلی و فرعی مؤثر بر ارزیابی مالی شرکت های بیمه فعال در بورس.

۱۳۲– هدف فرعی

اولویت بندی و وزن دهی عوامل اصلی و فرعی مؤثر بر ارزیابی مالی شرکت های بیمه فعال در بورس..

ارائه الگوی مناسب و مدل کارا جهت ارزیابی مالی شرکت های بیمه فعال در بورس.

۱-۳-۳- اهداف کاربردی

هدف از انجام این پژوهش تبیین مدل ارزیابی مالی شرکت های بیمه فعال در بورس می باشد، مهم‌ترین بهره بردار نتایج پژوهش حاضر شرکت های بیمه می باشد؛ و سرمایه گذاران و فعالان بازار سرمایه می‌توانند از نتایج پژوهش بهره گیری نمایند.