دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط مسئولیت اجتماعی با عملکرد مالی و غیر مالی شرکت

قسمتی از متن پایان نامه :

چکیده

 

هدف از اجرای این پژوهش، مطالعه ارتباط بین مسئولیت اجتماعی با عملکرد مالی و غیر مالی شرکت های صنعتی استان گلستان می باشد. مسئولیت اجتماعی شرکت ها، از طریق پرسشنامه ای که حاوی 43 سئوال در زمینه مسئولیت اجتماعی کارکنان، مشتریان، سرمایه گذاران، جامعه، محیط زیست و تامین کنندگان می باشد، اندازه گیری گردید. از اطلاعات 18 شرکت صنعتی در سال 1393 بهره گیری گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز روش رگرسیون سلسله مراتبی به کار گرفته شده می باشد. نتایج پژوهش نشان می دهد مسئولیت اجتماعی شرکت نسبت به 6 سهامدار با عملکرد مالی و غیرمالی شرکت ها ارتباط معنی داری هست. این پژوهش به مدیران کمک خواهد نمود تا سیاست های موثر مربوط به مسئولیت اجتماعی شرکت ها که برای دستیابی به عملکرد مالی بهتر آن ها در بلند مدت لازم می باشد را توسعه دهند. همچنین بینشی را برای شرکت ها در زمینه تأثیر مسئولیت اجتماعی در کسب منافع آتی فراهم می نماید.

 

 

کلید واژه: مسئولیت اجتماعی کارکنان، مشتریان، سرمایه گذاران، جامعه، محیط زیست و تامین کنندگان، عملکرد مالی و غیر مالی

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی 1:

مطالعه ارتباط بین مسئولیت اجتماعی شرکت با عملکرد مالی شرکت

 اهداف فرعی :

 • مطالعه ارتباط بین مسئولیت اجتماعی شرکت در ارتباط با کارکنان و عملکرد مالی.
 • مطالعه ارتباط بین مسئولیت اجتماعی شرکت در ارتباط با مشتریان و عملکرد مالی ؛
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • مطالعه ارتباط بین مسئولیت اجتماعی شرکت در ارتباط با سرمایه گذاران و عملکرد مالی ؛
 • مطالعه ارتباط بین مسئولیت اجتماعی شرکت در ارتباط با جامعه و عملکرد مالی ؛
 • مطالعه ارتباط بین مسئولیت اجتماعی شرکت در ارتباط با محیط و عملکرد مالی؛
 • مطالعه ارتباط بین مسئولیت اجتماعی شرکت در ارتباط با تهیه کنندگان و عملکرد مالی؛

هدف اصلی 2: مطالعه ارتباط بین مسئولیت اجتماعی شرکت و عملکرد غیر مالی؛

هدف فرعی:

 • مطالعه ارتباط بین مسئولیت اجتماعی شرکت در ارتباط با کارکنان و عملکرد غیر مالی؛
 • مطالعه ارتباط بین مسئولیت اجتماعی شرکت در ارتباط با مشتریان و عملکرد غیر مالی؛
 • مطالعه ارتباط بین مسئولیت اجتماعی شرکت در ارتباط با سرمایه گذاران و عملکرد غیر مالی؛
 • مطالعه ارتباط بین مسئولیت اجتماعی شرکت در ارتباط با جامعه و عملکرد غیر مالی؛
 • مطالعه ارتباط بین مسئولیت اجتماعی شرکت در ارتباط با محیط و عملکرد غیر مالی؛
 • بین مسئولیت اجتماعی شرکت در ارتباط با تهیه کنندگان و عملکرد غیر مالی؛

1-5 سئوالات پژوهش

سوال اصلی 1:

آیا بین مسئولیت اجتماعی شرکت با عملکرد مالی ارتباط معنی داری هست؟

سوالات فرعی :

 • آیا بین مسئولیت اجتماعی شرکت در ارتباط با کارکنان و عملکرد مالی ارتباط معنی داری هست؟
 • آیا بین مسئولیت اجتماعی شرکت در ارتباط با مشتریان و عملکرد مالی ارتباط معنی داری هست؟
 • آیا بین مسئولیت اجتماعی شرکت در ارتباط با سرمایه گذاران و عملکرد مالی ارتباط معنی داری هست؟
 • آیا بین مسئولیت اجتماعی شرکت در ارتباط با جامعه و عملکرد مالی ارتباط معنی داری هست؟
 • آیا بین مسئولیت اجتماعی شرکت در ارتباط با محیط و عملکرد مالی ارتباط معنی داری هست؟
 • آیا بین مسئولیت اجتماعی شرکت در ارتباط با تهیه کنندگان و عملکرد مالی ارتباط معنی داری هست؟