دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه ارتباط مسئولیت اجتماعی با عملکرد مالی و غیر مالی شرکت

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست مطالب

فصل  اول :کلیات پژوهش 1

مقدمه 2

اظهار مسئله 3

ضرورت و اهمیت انجام پژوهش 5

اهداف پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………6

سوالات پژوهش 7

فرضیه  های پژوهش: 8

تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها ………………………………………………………………………………………9

فصل دوم: مطالعه ادبیات و پیشینه موضوع 11

مبانی نظری مسئولیت پذیری اجتماعی ……………………………………………………………………..13

2-1- 1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………12

2-1-2 سیر تاریخی مسئولیت اجتماعی سازمان  13

2-1-3 تعریف مسئولیت اجتماعی   16

2-1-4- معنا و مفهوم مسئولیت پذیری اجتماعی 25

2-1-5 مسئولیت اجتماعی 27

2-1-6 انواع مسئولیت اجتماعی  30

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-1-7 ابعاد مسئولیت اجتماعی شرکت  32

2-1-8 دیدگاه های مسئولیت اجتماعی    34

2-1-9 مدل های مسئولیت اجتماعی سازمان ها   36

2-1-10 چارچوب تعیین استراتژی های مسئولیت اجتماعی سازمان 38

2-1-11مسئولیت اجتماعی فردی برای دستیابی به مسئولیت اجتماعی گروهی  39

2-1-12 تأثیر منابع انسانی در مسئولیت اجتماعی ……………………………. . …………………………….41

2-1-13 تاثیرات در نظر داشتن مسئولیت اجتماعی سازمان …………………… ……………………………………….43

2-2-1 مقدمه  ………………………………………………………………………………………………………..49

2-2-2 تعریف و مفهوم عملکرد و ارزیابی عملکرد   …………………………………………………50

2-2-3 مدل های ارزیابی عملکرد  ……………………………………………………………………..51

2-2-4 مدل های حسابداری ارزیابی عملکرد  ………………………………………………………………….51

2-2-5 مدل های اقتصادی ارزیابی عملکرد  ………………………………………………………………53

2-2-6 ضرروت و اهمیت بازاریابی علمکرد  …………………………………………………….56

2-2-7 مسئولیت اجتماعی و عملکرد مالی  …………………………………………………………..58

2-2-8 آثار رفتاری بهره گیری از معیارهای ارزیابی عملکرد  ……………………………………………60

2-2-9 معیارهای غیرمالی ارزیابی عملکرد و مطالوبیت فرآیند  ……………………………………62

2-2-10 مسئولیت اجتماعی شرکت و کشورهای آسیایی ……………………………………………………62

2-2-11 مسئولیت اجتماعی شرکت از دیدگاه سهامداران  …………………………………………63

2-2-12 اندازه گیری مسئولیت اجتماعی شرکت ………………………………………………..64

2-2-13 عملکرد مالی و غیر مالی شرکت ………………………………………………………65

2-2-14 مسئولیت اجتماعی و عملکرد مالی و غیر مالی شرکت  ………………………………67

2-2-15 مسئولیت اجتماعی نسبت به مشتریان و عملکرد شرکت  …………………………70

2-2-16 مسئولیت اجتماعی شرکت نسبت به سرمایه گذاران و عملکرد شرکت ………………………..71

2-2-17 مسئولیت اجتماعی نسبت به محیط زیست و عملکرد شرکت  ………………………….72

2-2-18 مسئولیت اجتماعی نسبت به تامین کنندگان و عملکرد شرکت  ………………………………73

2-3 پیشینه پژوهش ……………………………………………………………………………………….74

2-3-1 سابقه تحقیقات انجام شده در داخل کشور  74

2-3-2 سابقه تحقیقات انجام شده در خارج کشور 79

2-4 چارچوب نظری پژوهش 82

فصل سوم: روش شناسی پژوهش ……………… ……………………………………………………84

3-1 مقدمه 85

3-2 متدلوژی پژوهش  85

3-3 جامعه آماری ، حجم نمونه و روش نمونه گیری 86

3-4 ابزار گردآوری 87

3-5 روش جمع آوری داده ها 87

3-6 روایی و پایایی پژوهش 89

3-7 روش تجزیه و تجلیل اطلاعات 93

فصل چهارم 95

4-1 مقدمه 96

4-2 توصیف یافته های پژوهش 96

4-3 آزمون نرمال بودن داده های پژوهش  …………………………………………………….98

4-4 توصیف متغیرهای اصلی پژوهش و آزمون همبستگی ……………………………….99

4-4 آزمون رگرسیون سلسله مراتبی …………………………………………………………104

فصل پنجم ……………………………………………………………………………………109

5-1 مقدمه 110

5-2 تجزیه و تحلیل و پیشنهادات بر اساس آن  ………………………………………………111

5-3 محدودیت پژوهش 115

5-4 توصیه برای آینده  116

منابع ………………………………………………………………………………………………117

پیوست ……………………………………………………………………………………….135

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

جدول 2-1 نظریه پردازان و تاثیر اندازه سازمان بر ساختار سازمان ………………………….33

جدول 2-2 نظریه پردازان و تاثیر اندازه سازمان  …………………………………………33

جدول 2-3 تاثیر اندزاه سازمان بر نسبت کارکنان اداری ………………………………..34

جدول 2-4 معرفی مدل های همراستایی استراتژیک فناوری اطلاعات با کسب و کار سازمان …………………….66

جدول 3-1 نوزیع سئوالات پرسشنامه اندازه سازمان …………………………………….94

جدول 3-2 توزیع سئوالات پرسشنامه استراتژی اکتشاف ……………………………………95

جدول 3-3 توزیع سئوالات پرسشنامه عملکرد سازمان …………………………………………………………………………95

جدول 3-4 توزیع سئوالات متغیرهای پرسشنامه و آلفای کرونباخ ………………………………………………………….98

جدول 4-1 توزیع فراوانی بر حسب جنس ……………………………………………………………………………………….102

جدول 4-2 توزیع فراوانی بر جسب سن …………………………………………………………………………………………103

جدول 4-3 توزیع فراوانی بر حسب تحصیلات ………………………………………………………………………………..104

جدول 4-4 توزیع فراوانی بر حسب سابقه کار …………………………………………………………………………………105

جدول 4-5 آمار توصیفی متغیرهای پژوهش ………………………………………………………………………………………106

جدول 4-6 آزمون K-S ………………………………………………………………………………………………………………..107

جدول 4-7 اندازه همبستگی بین فناوری اطلاعات و عملکرد سازمانی ………………………………………………..108

جدول 4-8 اندازه همبستگی بین استراتژی اکتشاف و عملکرد سازمانی ……………………………………………….109

جدول 4-9 اندازه همبستگی بین معماری فناوری اطلاعات و عملکرد سازمانی ……………………………………110

جدول 4-10 تحلیل واریانس ………………………………………………………………………………………………………..111

جدول 4-11 ضریب همبستگی و ضریب تعیین ………………………………………………………………………………112

جدول 4-12 آزمون دوربین واتسون ……………………………………………………………………………………………….113

جدول 4-13 تحلیل رگرسیون چند متغیره ……………………………………………………………………………………….114

جدول 4-14 جمع بندی آزمون فرضیات پژوهش ………………………………………………………………………………115

فهرست اشکال

شکل 2-1 جایگاه معماری فناوری اطلاعات در استراتژی فناوری اطلاعات …………………………………………40

شکل 2-2 معماری فناوری اطلاعات در سه سطح …………………………………………………………………………….41

شکل 2-3 مزایای معماری فناوری اطلاعات در تقابل با چالش های آن ……………………………………………….42

شکل 2-4 چهار استراتژی معماری و تمرکز بر مزایای متفاوت …………………………………………………………..44

شکل 2-5 مزایای هر یک از استراتژی های معماری فناوری اطلاعات …………………………………………………45

شکل 2-6 ارتباط میان استراتژی کسب و کار و استراتژی و عملکرد ……………………………………………………48

شکل 2-7 استراتژِ های عام مایکل پورتر ………………………………………………………………………………………….60

نمایه 2-1 ویژگی های مهم ترین روش شناسی های طراحی فناوری اطلاعات ………………………………………49

نمایه 2-2 مدل همسویی استراتژیک هندرسن و ون کاترمن ………………………………………………………………..53

نمایه 2-3 مدل ایجاد همسویی ………………………………………………………………………………………………………..55

نمایه 2-4 گام بعدی در همسوسازی کسب و کار فناوری اطلاعات ……………………………………………………..56

مدل مفهومی پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………….86

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودار

نمودار 2-1 سیستم عملکرد فردی ……………………………………………………………………76

نمودار 4-1 توزیع فراوانی بر حسب جنس …………………………………………………………102

نمودار 4-2 توزیع فراوانی بر حسب سن ……………………………………………………………103

نمودار 4-3 توزیع فراوانی بر حسب تحصیلات …………………………………………..104

نمودار 4-4 توزیع فراوانی بر حسب سابقه کار …………………………………………………………106

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی 1:

مطالعه ارتباط بین مسئولیت اجتماعی شرکت با عملکرد مالی شرکت

 اهداف فرعی :

 • مطالعه ارتباط بین مسئولیت اجتماعی شرکت در ارتباط با کارکنان و عملکرد مالی.
 • مطالعه ارتباط بین مسئولیت اجتماعی شرکت در ارتباط با مشتریان و عملکرد مالی ؛
 • مطالعه ارتباط بین مسئولیت اجتماعی شرکت در ارتباط با سرمایه گذاران و عملکرد مالی ؛
 • مطالعه ارتباط بین مسئولیت اجتماعی شرکت در ارتباط با جامعه و عملکرد مالی ؛
 • مطالعه ارتباط بین مسئولیت اجتماعی شرکت در ارتباط با محیط و عملکرد مالی؛
 • مطالعه ارتباط بین مسئولیت اجتماعی شرکت در ارتباط با تهیه کنندگان و عملکرد مالی؛

هدف اصلی 2: مطالعه ارتباط بین مسئولیت اجتماعی شرکت و عملکرد غیر مالی؛

هدف فرعی:

 • مطالعه ارتباط بین مسئولیت اجتماعی شرکت در ارتباط با کارکنان و عملکرد غیر مالی؛
 • مطالعه ارتباط بین مسئولیت اجتماعی شرکت در ارتباط با مشتریان و عملکرد غیر مالی؛
 • مطالعه ارتباط بین مسئولیت اجتماعی شرکت در ارتباط با سرمایه گذاران و عملکرد غیر مالی؛
 • مطالعه ارتباط بین مسئولیت اجتماعی شرکت در ارتباط با جامعه و عملکرد غیر مالی؛
 • مطالعه ارتباط بین مسئولیت اجتماعی شرکت در ارتباط با محیط و عملکرد غیر مالی؛
 • بین مسئولیت اجتماعی شرکت در ارتباط با تهیه کنندگان و عملکرد غیر مالی؛

1-5 سئوالات پژوهش

سوال اصلی 1:

آیا بین مسئولیت اجتماعی شرکت با عملکرد مالی ارتباط معنی داری هست؟

سوالات فرعی :

 • آیا بین مسئولیت اجتماعی شرکت در ارتباط با کارکنان و عملکرد مالی ارتباط معنی داری هست؟
 • آیا بین مسئولیت اجتماعی شرکت در ارتباط با مشتریان و عملکرد مالی ارتباط معنی داری هست؟
 • آیا بین مسئولیت اجتماعی شرکت در ارتباط با سرمایه گذاران و عملکرد مالی ارتباط معنی داری هست؟
 • آیا بین مسئولیت اجتماعی شرکت در ارتباط با جامعه و عملکرد مالی ارتباط معنی داری هست؟
 • آیا بین مسئولیت اجتماعی شرکت در ارتباط با محیط و عملکرد مالی ارتباط معنی داری هست؟
 • آیا بین مسئولیت اجتماعی شرکت در ارتباط با تهیه کنندگان و عملکرد مالی ارتباط معنی داری هست؟