دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی عملکرد مالی و رتبه بندی شرکت های بیمه

قسمتی از متن پایان نامه :

سازگاری منطقی قضاوت‌ها

ذهن بشر می‌تواند به نحوی بین اجزا، ارتباط مستقر کند که بین آن‌ها سازگاری و ثبات منطقی وجود داشته باشد. سازگاری در دو مفهوم به کار می‌رود:

ایده‌ها و اشیاءمشابه، باتوجه به ارتباطشان، در یک گروه قرار می‌گیرند. برای نمونه یک انگور و یک مهره، از نظر معیار گردی، در یک گروه قرار می‌گیرند؛ اما اگر معیار مورد نظر طعم باشد، بین این دو ارتباطی وجود ندارد.

معیار دوم، اندازه ارتباط بین ایده های مختلف، با در نظر داشتن معیار خاص آنهاست. این ارتباطات، تأثیر نسبی اجزای هر سطح را به اجزای سطوح بالاتر نشان می‌دهد (مؤمنی، ۱۳۸۷،۴۲-۴۰).

 

الگوریتم AHP

در این مرحله با مدل تحلیل سلسله مراتبی داده، مسئله را تجزیه و تحلیل کرده و آن را به چند قسمت ساده تر تجزیه می‌کنیم. پس از آن که گزینه‌ها و شاخص‌ها مشخص گردید، بین شاخص‌ها مقایسات زوجی انجام می‌دهیم. در مرحله بعد، برای هر شاخص بین گزینه‌ها، مقایسات زوجی انجام می‌دهیم. سپس از الگوریتم زیر پیروی می‌کنیم:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

الف) به هنجار کردن ماتریس مقایسات زوجی

ب) به دست آوردن میانگین حسابی هر سطر ماتریس به هنجار شده مقایسات زوجی (که به آن وزن های نسبی گفته می گردد)

ج) ضرب وزن های نسبی شاخص‌ها در میانگین حسابی گزینه‌ها

د) رتبه بندی کردن گزینه‌ها.

بعد از این مرحله، به سراغ «سنجش نرخ ناسازگاری» می‌رویم. به این مقصود، مراحل زیر را طی می‌کنیم:

گام۱. محاسبه بردار مجموع وزنی (WSV): ماتریس مقایسات زوجی (D) را در بردار وزن های نسبی ضرب کنید. به بردار حاصل، «بردار مجموع وزنی» گفته می گردد.

WSV=D×W

گام ۲. محاسبه بردار سازگاری (CV): عناصر بردار مجموع وزنی را بر بردار وزن های نسبی تقسیم کنید. به بردار حاصل، «بردار سازگاری» گفته می گردد.

گام۳. محاسبه بزرگ‌ترین مقدار ویژه ماتریس مقایسات زوجی (maxλ): برای محاسبه بزرگ‌ترین مقدار ویژه ماتریس مقایسات زوجی، میانگین عناصر بردار سازگاری محاسبه می گردد.

گام ۴. محاسبه شاخص ناسازگاری (II): شاخص ناسازگاری به صورت زیر حساب می گردد.

II=

گام۵. محاسبه نرخ ناسازگاری (IR): به این مقصود، به ترتیب زیر اقدام می گردد:

IR=

در اینجا،IRI (شاخص ناسازگاری تصادفی) مقداری می باشد که از جدول مربوطه استخراج می گردد. جدول شاخص ناسازگاری تصادفی، بر اساس شبیه سازی به دست آمده می باشد و به صورت جدول ۲-۷ می باشد:

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف پژوهش علمی آن می باشد که همراه با علت های و شواهد عینی، بهره گیری صحیح از فنون، تکنیک‌ها و روش‌های تجزیه و تحلیل اطلاعات و حقایق، مبانی صحیح و سودمندی را به مقصود اتخاذ تصمیم در زمینه برطرف کردن معضلات سازمانی پیشنهاد نماید.

۱۳۱– هدف اصلی

تعیین و تبیین سبد عوامل اصلی و فرعی مؤثر بر ارزیابی مالی شرکت های بیمه فعال در بورس.

۱۳۲– هدف فرعی

اولویت بندی و وزن دهی عوامل اصلی و فرعی مؤثر بر ارزیابی مالی شرکت های بیمه فعال در بورس..

ارائه الگوی مناسب و مدل کارا جهت ارزیابی مالی شرکت های بیمه فعال در بورس.

۱-۳-۳- اهداف کاربردی

هدف از انجام این پژوهش تبیین مدل ارزیابی مالی شرکت های بیمه فعال در بورس می باشد، مهم‌ترین بهره بردار نتایج پژوهش حاضر شرکت های بیمه می باشد؛ و سرمایه گذاران و فعالان بازار سرمایه می‌توانند از نتایج پژوهش بهره گیری نمایند.