دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی عملکرد مالی و رتبه بندی شرکت های بیمه

قسمتی از متن پایان نامه :

. ادغام وزنهای نسبی: این گام به معنی رتبه بندی گزینه های تصمیم شکل میگیرد.

ابن روش، مانند آن چیز که در مغز بشر انجام می گردد، به تجزیه و تحلیل مسایل می‌پردازد. فرآیند تحلیل سلسله مراتبی تصمیم گیرندگان را قادر می‌سازد اثرات متقابل و همزمان بسیاری از وضعیت های پیچیده و نامعین را تعیین کنند. این فرآیند، تصمیم گیرندگان را یاری می کند تا اولویت‌ها را بر اساس اهداف، دانش و تجربه خود تنظیم نمایند؛ به نحوی که احساسات و قضاوت های خود را به گونه کامل در نظر گیرند. برای حل مسایل تصمیم گیری از طریق فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، بایستی مسئله را به دقت و با همه جزئیات، تعریف و تبیین نمود و جزئیات آن را به صورت ساختار سلسله مراتبی ترسیم نمود. فرآیند تحلیل سلسله مراتبی بر اساس سه اصل زیر استوار می باشد:

  • اصل ترسیم در خت سلسله مراتبی
  • اصل تدوین و تعیین اولویت‌ها
  • اصل سازگاری منطقی قضاوت‌ها.

اصل ترسیم درخت سلسله مراتبی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

بر اساس این اصل، درک یک مسئله در حالت کلی و پیچیده، برای بشر کاری دشوار می باشد و ممکن می باشد ابعاد مختلف و مهم مسئله مورد نظر، مورد توجه قرار نگیرد. از این رو، تجزیه یک مسئله کلی، به چندین مسئله جزئی تر، در درک مسئله بسیار کارساز می باشد. در واقع تجزیه یک مسئله بزرگ تر به مسائل کوچک تر، بیانگر روابط موجود بین عناصر کوچک تر می باشد؛ به گونه ای که با انجام این اقدام، روابط مفاهیم مسئله مورد تصمیم گیری و همچنین ارتباط هر عنصر با عناصر دیگر، به دقت درک می گردد. با این کار، «درخت سلسله مراتبی تصمیم» به وجودمی‌آید و در درک مسئله، کمک قابل توجهی می کند.

در درخت سلسله مراتبی، در سطح اول، «هدف» قرار می‌گیرد. در سطح دوم، «معیارها» ذکر می شوند. اگر «معیارهای فرعی» نیز وجود داشته باشند، در سطح سوم ذکر می گردد. در پائین ترین سطح، «گزینه‌ها» قرار می گیردکه در نمودار ۲-۱۰ نشان داده شده می باشد.

نمودار 2-5: درخت سلسله مراتبی تصمیم (یو۱،۲۰۱۱، ۳۵۵۲)

تعیین اولویت‌ها

بشر نمی‌تواند یک مسئله را به گونه کلی درک نماید؛ پس، آن‌ها را به مسایل کوچک‌تر تجزیه می کند و با در نظر داشتن معیارهای مشخص، بین آنها مقایسات زوجی انجام داده و برتری یک گزینه بر گزینه دیگر را مشخص می‌نماید. سپس این نتایج، وارد مدل های مختلف تصمیم گیری شده تا درک بهتری از کل سیستم ارائه گردد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف پژوهش علمی آن می باشد که همراه با علت های و شواهد عینی، بهره گیری صحیح از فنون، تکنیک‌ها و روش‌های تجزیه و تحلیل اطلاعات و حقایق، مبانی صحیح و سودمندی را به مقصود اتخاذ تصمیم در زمینه برطرف کردن معضلات سازمانی پیشنهاد نماید.

۱۳۱– هدف اصلی

تعیین و تبیین سبد عوامل اصلی و فرعی مؤثر بر ارزیابی مالی شرکت های بیمه فعال در بورس.

۱۳۲– هدف فرعی

اولویت بندی و وزن دهی عوامل اصلی و فرعی مؤثر بر ارزیابی مالی شرکت های بیمه فعال در بورس..

ارائه الگوی مناسب و مدل کارا جهت ارزیابی مالی شرکت های بیمه فعال در بورس.

۱-۳-۳- اهداف کاربردی

هدف از انجام این پژوهش تبیین مدل ارزیابی مالی شرکت های بیمه فعال در بورس می باشد، مهم‌ترین بهره بردار نتایج پژوهش حاضر شرکت های بیمه می باشد؛ و سرمایه گذاران و فعالان بازار سرمایه می‌توانند از نتایج پژوهش بهره گیری نمایند.